Kvalitet och miljö

Elektrobyrån är certifierade och behöriga för de flesta typer av el-, tele-, data-, fiber, säkerhet-, kyl- och värmepumpsinstallationer. Både kvalitets- och miljöplaner är integrerade i företagets vision och affärsidé. Detta betyder att de projekt som Elektrobyrån deltar i ska genomsyras av miljöhänsyn och hög kvalitet. Vi arbetar utifrån det ledningssystem som EIO upprättat för att nå hög kvalitet. Detta innebär att arbetet styrs av tydliga mål och att vi jobbar genomtänkt och konsekvent. Elektrobyråns miljöpolicy fastslår bl.a. att allt material i största möjliga utsträckning ska handlas i södra Sverige för att minska transporterna och att restprodukter källsorteras. Vi försöker på detta sätt bidra till en hållbar utveckling för miljön.

Certifieringar
Elsäkerhetsverket för att spänningsnivåer
Swedac för kylanläggningar inom livsmedelskyla, komfortkyla och värmepumpar
Eio Q branschanpassat kvalitét- och ledningssystem

Tvister mellan Elektrobyrån och konsument
Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Almänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekomendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.